Om u vooruit te helpen, hebben wij hieronder Veelgestelde Verzuim Vragen verzameld. Vind antwoord en oplossing voor de meeste gestelde vragen aan onze Casemanagers Verzuim.

Wat kost een verzuimende medewerker?

De eerste verzuimdagen kosten u als werkgever €200 – €400,- per dag (denk hierbij aan vervanging, productiviteitsverlies, omzetverlies en fouten). U heeft er dus een groot belang bij om het ziekteverzuim binnen uw organisatie zo laag mogelijk te houden en medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Mijn medewerkers is ziek, wat mag ik vragen?

Voor u als werkgever is het van belang om zieke medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Maar de zieke medewerker heeft recht op privacy. Het is wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun medewerkers. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken.

Wel mogen werkgevers aan zieke medewerkers gegevens vragen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer weer verwacht op het werk te zijn en of er nog lopende afspraken zijn waarmee iets moet gebeuren. Daarnaast mag de werkgever vragen of het verzuim verband houdt met een arbeidsongeval en of er sprake is een verkeersongeval waar eventueel aansprakelijke derde bij betrokken was (in verband met regresmogelijkheden).

De bedrijfsarts kan beoordelen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de medewerker. Op basis hiervan, kunt u afspraken maken met de medewerker welke werkzaamheden hij nog wel kan doen.

Mag ik mijn medewerker vragen stellen over zijn gezondheid? (preventie)

Om ziekteverzuim te voorkomen, wilt u als werkgever uw medewerker helpen met zijn gezondheid. Fitheid, bewegingspatroon, gewicht en stressgevoeligheid zijn gegevens over de gezondheid van de medewerker. Gezondheidsgegevens zijn zogeheten bijzondere persoonsgegevens, waar u als werkgever officieel niet naar mag vragen. De medewerker mag er uiteraard wel voor kiezen om informatie over zijn gezondheid met u te delen.

Medewerker ziek melden, hoe doe ik dat?

Het lijkt zo simpel, een medewerkers wordt ziek en dit dient gemeld te worden. Maar een ‘goede’ ziekmelding, is een volledige ziekmelding, zodat de casemanager de ziekmelding kan beoordelen en kan bepalen welke actie ondernomen dient te worden en binnen welke termijn. Dit is met name bedoeld om frequent verzuim te voorkomen, het kort verzuim te verkorten en mogelijk lang verzuim voortijdig op te sporen.

Bij een volledige ziekmelding dient u in het Web Portaal onder het tabblad opmerkingen, alle aanvullende informatie te vermelden.

Wat moet ik doen als er iets in het verzuim van mijn medewerker verandert?

Moet ik het verzuimformulier aanpassen? 

Het verzuimformulier vult in alleen in wanneer uw medewerker ziek wordt. Op het moment dat er iets wijzigt in het verzuim van uw medewerker, meldt u dit bij voorkeur, telefonisch aan uw casemanager van HBS.

Wanneer wordt het UWV betrokken in het verzuim van de medewerker?

Regelmatig krijgen wij de vraag van werkgevers, of documenten naar het UWV verzonden dienen te worden. Indien het een regulier ziekteverzuim betreft, wordt er pas bij 42 weken ziekteverzuim een melding gemaakt bij het UWV. Er zijn situaties waarbij het UWV wel eerder betrokken wordt. Uiteraard begeleiden wij dit proces en krijgt u van ons een seintje wanneer u welke formulieren dient in te vullen.

Hoe zit het met de vakantiedagen van mijn zieke medewerker?

Indien medewerkers tijdens hun verzuim, vakantie willen opnemen, dienen zij dit aan te vragen bij de werkgever. De werkgever kan bij twijfel of de vakantie het herstel belemmert, de bedrijfsarts inschakelen. De bedrijfsarts beoordeelt of de vakantieplannen medisch verantwoord zijn en adviseert de werkgever. Na toestemming van de werkgever, neemt de medewerker het volledige aantal vakantiedagen op, volgens de afgesproken contracturen. Alleen dan is de medewerker tijdens deze vakantieperiode vrijgesteld van re-integratie verplichtingen.

Worden vakantiedagen uitbetaald bij een WIA uitkering?

Vakantiedagen die zijn opgebouwd voorafgaand aan de ingangsdatum van de WIA-uitkering, worden niet verrekend met de WIA-uitkering.

Het UWV heeft sinds 2017 het volgende standpunt ingenomen: “Nabetaling van vakantiedagen die door de (ex)werkgever zijn verantwoord na aanvang van een recht op WIA-uitkering, maar betrekking hebben op een periode voor aanvang van het recht op WIA-uitkering, wordt toegerekend aan de periode waarop die nabetaling betrekking heeft.”

Wat houdt de Wet Verbetering Poortwachter in?

Wanneer uw medewerker (langdurig) ziek wordt, heeft u als werkgever de verplichting het loon van een zieke medewerker twee jaar door te betalen. Aan het einde van deze termijn, oordeelt het UWV of er voldoende inspanningen zijn verricht om de medewerker (gedeeltelijk) aan het werk te krijgen. Dit kan passend werk zijn binnen uw organisatie of bij een andere werkgever. Aan hand van deze Poortwachtertoets, wordt bepaald of u als werkgever loonsancties krijgt.

Als het UWV oordeelt dat er voldoende inspanningen zijn verricht, volgt er geen loonsanctie. Het UWV zal dan verder gaan met de WIA-beoordeling. Indien er onvoldoende re-integratie activiteiten zijn verricht, dan krijgt u als werkgever een loonsanctie opgelegd van (maximaal) 52 weken, waarin u het loon van uw medewerker moet doorbetalen.

Meer informatie over de Wet Verbetering Poortwachter

Wat is de unieke Poortwachtergarantie van Human Business Support?

Omdat we u graag zekerheid bieden, geeft Human Business Support u een unieke Poortwachtergarantie. Wij garanderen u, wanneer u al onze adviezen correct heeft opgevolgd, dat er geen loonsancties vanuit het UWV volgen.

Heeft u al een lopend verzuimdossier? Ook dan helpen we u graag om loonsancties te voorkomen. Bij lopende dossiers dient eerst ingeschat te worden of het al een loonsanctie dossier is.

Heeft u een verzuim vraag? Wij helpen u graag vooruit!

Bel 076 503 80 52 of stel uw vraag in onderstaand formulier.


    Schrijf u in voor de HBS nieuwsbrief