Human Business Support hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens van u en uw medewerkers, die u aan ons verstrekt. Wij zorgen ervoor dat de gegevens goed beschermd en vertrouwelijk behandeld worden. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie wij zijn

Human Business Support (hierna: ‘HBS’, ‘wij’, ‘ons’ of onze’) heeft als missie om meer waarde te halen uit mensen en organisaties. Om dat te kunnen realiseren verzorgen wij diensten zoals VerzuimSupport en LoopbaanSupport en hebben wij het ACE netwerk opgericht. Bij het ACE netwerk verwerken wij uw gegevens ten behoeve van onze opdrachtgevers en kunt u bij hen terecht voor nadere informatie. Voor onze diensten van VerzuimSupport en LoopbaanSupport zijn wij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Om die diensten te kunnen verlenen verwerken wij persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:
Human Business Support B.V.
Markt 17
4875 CB Etten-Leur
076 503 80 52
info@HBSwerkt.nl

In dit Privacy Statement vindt u meer informatie over:

Persoonsgegevens

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen via uw opdracht, via de website of op andere wijze. Ook kunnen we uw persoonsgegevens hebben verkregen via derden, zoals via onze opdrachtgevers (werkgevers). Wanneer u bij ons solliciteert, verwerken wij ook persoonsgegevens. Zie hiervoor de sectie “Sollicitatie”.

Concreet kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, titulatuur
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Administratieve gegevens
 • Burgerservicenummer
 • Pasfoto
 • Opleidingsgegevens, waaronder cijferlijsten en diploma’s
 • Functievoorkeuren en wensen
 • Gegevens over uw dienstverband of arbeidsverleden en overige gegevens die relevant zijn voor loopbaanbegeleiding
 • rapportages van assessments en andere testen (indien van toepassing)
 • Inhoud loopbaandossier
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Ziekmeldingen, verzuimgegevens en inhoud verzuimdossier
 • Gegevens in een plan van aanpak, periodieke evaluaties en alle informatie die nodig is om de Wet verbetering Poortwachter uit te voeren
 • Gespreksverslagen
 • Gebruikersnaam webportaal
 • Inhoud van communicatie met opdrachtgevers
 • Inhoud van communicatie met medewerkers van opdrachtgevers
 • Social mediaprofiel (bij communicatie met ons via social media)
 • IP-adres

Doeleinden

Wij verwerken deze persoonsgegevens in het kader van VerzuimSupport en LoopbaanSupport en meer in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • Een zo optimaal mogelijke dienstverlening;
 • Onderhouden van contact met opdrachtgevers en medewerkers van opdrachtgevers;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van verzuim- of loopbaanbegeleiding op maat;
 • Beoordeling van geschiktheid voor bepaalde functies;
 • Arbeidsbemiddeling;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Behandelen en afhandelen van klachten;
 • (laten) uitvoeren en beoordelen assessments;
 • Benchmarking;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketingactiviteiten zoals het versturen van nieuws en informatie over onze dienstverlening;
 • Analyseren en optimaliseren van de website en webportalen;
 • Interne controle;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Accountantscontrole;
 • Het voeren van geschillen en opvolgen rechterlijke bevelen.

Op welke gronden wij gegevens verwerken

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u of uw opdrachtgever. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals alle verplichtingen op basis van de Wet verbetering Poortwachter (re-integratie). Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat we daar gerechtvaardigde belangen bij hebben, zoals het optimaliseren van onze dienstverlening, het beschermen van onze financiële belangen en de beveiliging en het beheer van onze systemen.

Als wij persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming dan zullen we dat afzonderlijk vragen. Een gegeven toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

Aan wie wij gegevens kunnen verstrekken

Bij het uitvoeren van onze dienstverlening verstrekken wij gegevens aan partijen die direct betrokken zijn bij onze VerzuimSupport of LoopbaanSupport, zoals de opdrachtgever, het UWV, testbureaus of ingeschakelde derden die meewerken aan de verzuim- of loopbaanbegeleiding. Ook kunnen wij voor de hiervoor genoemde doelen gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze systemen en webportalen. Tot slot kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens moeten verstrekken aan toezichthoudende autoriteiten of aan de politie of andere handhavers op grond van een rechterlijk bevel.

Wij zullen uw gegevens uiteraard niet verstrekken aan derden voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijnen; hoe lang wij uw gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in dit privacy statement zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten we langer bewaren, omdat wij ons moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen, zoals het gebruik van twee factor authenticatie voor ons webportaal.  

Sollicitatie

Indien u bij HBS solliciteert, verwerken wij voor de afhandeling van uw sollicitatie, uw persoonsgegevens. Als u solliciteert op een vacature via de website, kunt u online een formulier invullen waarin de voor de afhandeling van uw sollicitatie benodigde gegevens worden gevraagd. Daarnaast kunt u uw CV, motivatie of ander document uploaden.

Persoonsgegevens

Voor de afhandeling van uw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, waaronder telefoonnummers en e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Opleidingsniveau
 • Beschikbaarheid
 • Talent
 • Inhoud van uw CV
 • Inhoud van uw motivatie

Doel van verwerking

De sollicitatiegegevens worden door HBS voor de volgende doelen verwerkt:

 • Werving en selectie
 • Beoordeling van de geschiktheid voor een functie
 • Interne controle en bedrijfsbeveiliging
 • Verbetering sollicitatieprocedure
 • Behandelen van vragen, opmerkingen en klachten
 • Maken van analyses en rapportages over vragen, opmerkingen en klachten
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen

Derden

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Zo kan de politie bijvoorbeeld gegevens bij ons opvragen op grond van een rechterlijk bevel.

Bewaartermijn gegevens sollicitatie

De persoonsgegevens die u voor uw sollicitatie aan HBS verstrekt, worden tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Indien u hiervoor toestemming geeft, houden wij uw persoonsgegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure in portefeuille. Dit geeft ons de mogelijkheid om u voor eventuele toekomstige vacatures bij HBS te benaderen. Wanneer u in dienst treedt bij HBS zullen uw persoonsgegevens onderdeel worden van uw personeelsdossier.

Welke rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kunt ons daarvoor een verzoek doen. Wij vragen u dan om concreet aan te geven welke gegevens u wenst in te zien. Op uw verzoek ontvangt u een kopie van uw gegevens. Als daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Met vragen over deze privacy statement of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij:

Functionaris Gegevensbescherming
Markt 17, 4875 CB Etten-Leur, 076-5038052, FG@HBSwerkt.nl

Om te voorkomen dat we de verkeerde gegevens verstrekken, corrigeren of verwijderen, vragen wij u om u bij een dergelijk verzoek te identificeren. Dat kan door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app gebruiken.

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactformulier

Indien u contact opneemt met Human Business Support via het contactformulier, worden uw gegevens automatisch opgeslagen. Deze gegevens zijn enkel zichtbaar voor de beheerder van de website. We gebruiken deze gegevens enkel om u goed van dienst te kunnen zijn. De gegevens worden 1 jaar lang opgeslagen en zijn niet zichtbaar voor derden. Tevens worden ze niet aan derden verstrekt.

Wijzigingen privacy statement

Wij kunnen deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast in  september 2019.

Cookiestatement

Op deze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door uw browser op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie kan bij een volgend bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website u herkennen.

Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en u onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. 

Functionele en analytische cookies

We maken gebruik van functionele cookiesDeze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kunnen sommige voorkeuren (zoals taalinstellingen) niet worden bewaard.

Tevens maken we gebruik van analytische cookies, te weten Google Analytics. Deze worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te bekijken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers wij op de website krijgen en welke pagina’s zij bezoeken. Deze informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

We volgen hierbij de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat we Google hebben geïnstrueerd om de laatste drie cijfers van uw IP-adres te verwijderen en dat we de standaardinstellingen om data met Google te delen, hebben uitgeschakeld.

Daarnaast heeft Human Business Support een verwerkersovereenkomst met Google LLC. (“Google”) gesloten. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. De beperkte informatie die door het gebruik van Google Analytics wordt gedeeld met Google, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU/US Privacy Shield, waardoor een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Indien u desondanks niet wilt dat Google Analytics-gegevens door Google worden verzameld en gebruikt, dan kunt u de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ook kunt u cookies wissen, in- en uitschakelen via uw browsersettings.

Social media

Op onze website staan knoppen van Facebook, LinkedIn en Twitter. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media verzamelen via de code van deze knoppen informatie, al voordat jij op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om u te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter om te zien wat er gebeurt met uw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

Cookies uitschakelen of verwijderen

Via uw browserinstellingen kunt u de cookies op uw device verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Als u cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt. De wijze waarop u uw cookie-instellingen kunt aanpassen kan per browser verschillen. Hieronder treft u instructies voor verschillende veelgebruikte browsers aan:

en u vindt hier meer specifieke informatie voor uw Apple apparaten.

Ook kunt u, indien u niet wilt dat Google Analytics-gegevens door Google worden verzameld en gebruikt, de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is onder: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meer informatie over cookies en het verwijderen van cookies kunt u ook vinden bij de Consumentenbond en via Consuwijzer en via http://www.youronlinechoices.eu/.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het gebruik van cookies op onze website? Neem dan gerust contact met ons op via FG@HBSwerkt.nl of bel ons op 076-5038052.

Schrijf u in voor de HBS nieuwsbrief